وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در 18 مرداد 1396

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

بیوگرافی:

محمد شریعتمداری متولد 2 مرداد 1339 و اهل تهران می باشند.  وی در سال 1365 در رشته ی الکترونیک توانست تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز کند. پس از اتمام دوره کارشناسی بنا به علاقه گارشناسی ارشد خود را در رشته ی مدیریت ادامه دادند و در سال 1382 با معدل 18 فارق التحصیل شد و در همان سال اقدام به ادامه تحصیل در رشته ی دکترا در یکی از دانشگاه های خارج از ایران کرد.                                                                                    

                                                                                                                                                              

محمد شریعتمداری رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

سوابق اجرایی: 

محمد شریعتمداری از همان اوایل انقلاب وارد عرصه سیاست شد. در سال 1360 و نخست وزیری دکتر رجایی به سمت جانشین معاونت امور انقلاب منصوب شد و در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی در آمد. ار سال 1369 تا 1376 مسئول تاسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری توسط خود ایشان شد.

بخشی دیگر از سمت های ایشان به صورت لیست وار : 

ـ  معاونت اجرائی رئاست جمهوری دولت یازدهم از سال 1392 تا کنون 
ـ عضویت در هیأت امنای دانشگاه های مازندران و علامه طباطبائی تهران از سال 1376 تا سال 1384 و دانشگاه فنی و حرفه ای از سال 1392 تا هم اکنون
ـ عضویت در هیأت امنای بنیاد شهید  بین سال های 1377 تا 1384 و از سال 1392 تاکنون
ـ عضویت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقالب اسلامی از سال 1377 تا سال 1392 و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا
ـ پست وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بین سال های 1376 تا سال 1384
ـ عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار ،ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی
ـ نماینده تام الختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال 1380 تا سال 1384 و ورود جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران
ـ رئیس شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن ایران بین سال های 1376 تا 1384
ـ رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی از سال 1376 تا 1384
ـ عضو هیأت امنای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از سال 1370 تاکنون و رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از سال 1373 تا سال 1376
ـ معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری مدظله از زمان تأسیس تا سال 1376
ـ قائم مقام وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی از سال 1368 در دولت اول حضرت آیت الله هاشمی تا سال 1372
 
رویکردها و برنامه های محمد شریعتمداری برای پست وزارت صنعت معدن و تجارت :
 
5.2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب 20 %تولیدی، 49 %توزیعی و 31 %خدماتی، با اشتغال بیش از6 میلیون نفر
سهم 4 درصدی تجارت الکترونیک ( خرده فروشی) در تولید ناخالص داخلی؛
د- اهم قوتها ، ضعفها، فرصتها و تهدیدها
1-اهم قوتها:
وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیر فلزی در کشور؛
وجود امکانات و زیر ساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛
برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر؛
سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری
برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات
معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات؛
وجود زیر ساخت های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادالت تجارت داخلی؛
2 - اهم ضعفها:
عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری
سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد؛
پایین بودن سهم محصوالت با فناوری باال در صادرات ؛
پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید؛
پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصوالت تولیدی؛
تنوع کم تولیدات صاردات محور؛
پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی و خدماتی؛
توانایی پایین در جذب سرمایه گذاران خارجی؛
ناکارآمدی نظام توزیع کاال و خدمات؛
عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی در بخش؛
3 - اهم فرصتها :
برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهرهمندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی؛
وجود منابع انسانی تحصیلکرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور؛
برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز، دسترسی آسان به انرژی؛
دسترسی به آبهای آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی؛
امکان تعامالت و تبادالت اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسا برجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به فرصتهای سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت؛
4 - اهم تهدیدها:
نامناسب بودن محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایهگذاری خارجی
پایین بودن سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش
ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای باالبه بازار داخلی
محدود بودن زمینههای توسعه قابلیتهای فناوری نوین
عملکرد نادرست در خصوصیسازی و واگذاریهای انجام شده
ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن
فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
باال بودن هزینه های مبادله کاال و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع
ناهماهنگی در سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور و تا حدودی قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم
اقتصادی مرتبط
عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت
سهم قابل توجه فعالیت های غیر رسمی و قاچاق در اقتصاد کشور
سیاستها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی واقعی و عملی در محور قرار گرفتن تولید،تجارت و کارآفرینی
گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرفکنندگان
 
محورهای اصلی برنامه پیشنهادی
محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد باالدستی با رویکرد مسئله محوری به شرح زیر ارائه می شود:
بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در بخش
توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی
رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی
توسعه صادرات غیر نفتی
ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی
بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
ارتقای بهره وری عوامل تولید
توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
پشتیبانی و مشارکت در ‌ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش
مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش
بازنگری معماری سازمانی
 
صنف تاسیسات ایران به نمایندگی از جامعه صنعت کشور و وزیر آینده کشور تقاضا داریم جدا از طرح های آماده شده صدای صنعت گران کشور را شنیده و علاوه بر مشاوره با تحلیلگران و متخصصان وزارت از پیشنهادات و راهکار های صنعت گران کشور نیز بهره ببرند. و در آخر به قول دکتر روحانی " گیوه را ور کشیده و برای آبادانی صنعت کشور از هیچ کوششی دریغ نکند"


منابع :
خبر گزاری شاتا 
وبسایت : مسئولین 
و نگارش سردبیر تاسیسات دات کام 

هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
0 محصول مقایسه کن