تعریفات مهم در رابطه با تهویه مطبوع

منتشر شده در 12 شهریور 1396

چند تعریف مهم در رایطه با محاسبات تهویه مطبوع

 


۱ - ضریب میان بر ( BF ) ۔ گرچہ با تعبیه پره هایی روی کویلهای حرارتی دستگاه های تهویه مطبوع از قبیل هواساز و فن کوئل سعی شده است که سطح تماس بین هوا و کوئل ها افزایش پیدا کند، ولی بعلت سرعتی که هوا دارد و فاصله ای که بین پره ها موجود است، همواره تعدادی از مولکول های هوا فرصت کافی برای تبادل حرارت با کویلها را نیافته بدون کوچکترین تغییری از کویل خارج می شوند. ضریب میان بر نشاندهنده بخشی از هواست که بدون تغییر از میان کویل یک دستگاه تهویه مطبوع عبور و یا در واقع فرار می کند. افزایش سطح مفید انتقال حرارت دستگاه و نیز کاستن از سرعت عبور هوا از دستگاه منجر به کاهش ضریب میان بر می شود. البته افزایش یا کاهش سطح انتقال حرارت تأثیر بیشتری روی ضریب میان بر دارد تا افزایش یا کاهش سرعت عبور هوا. تأثیر تغییرات ضریب میان بر روی تجهیزات دستگاه تهویه به قرار

زیر است:

الف- ضریب میان بر کوچک نتیجه میدهد:

 •  نقطهٔ شبنم دستگاه (adp) " بزرگتر: محتملاً ماشین تبرید کوچکتر
 •  هوای کمتر: بادزن و موتور کوچکتر
 •  سطح تبادل حرارتی بیشتر: تعداد ردیف یا سطح مفید کوئل بیشتر

 

ب - ضریب میان بر بزرگ نتیجه میدهد:

 •  نقطهٔ شبنم دستگاه (adp) کوچکتر: محتملاً ماشین تبرید بزرگتر
 •  هوای بیشتر: بادزن و موتور بزرگتر
 •  سطح تبادل حرارتی کمتر: تعداد ردیف یا سطح مفید کویل کمتر

جدول ۱-۳ (آخر فصل سوم) مقدار مناسب ضریب میان بر را برای کاربردهای مختلف و نمودار ۱-۳ (آخر فصل سوم) و جدول ۳-۲ مقدار ضریب میان بر را برحسب تعداد ردیف کویلها و سرعت عبور هوا (سطح سرعت کویل) برای کویلهایی با تعداد پره های مختلف در هر اینچ طول کویل، ارائه می دهند. ضریب میان بر و یا ضریب عبور (BF - 1) از مختصاتی است که توسط کارخانهٔ سازندهٔ کویل در کاتالوگ مربوطه ارائه می شود و چنانچه کاتالوگ در دسترس نباشد از جداول و نمودار مذکور استفاده میگردد.

 

۲ - سطح حرارتی کویل - عبارتست از سطحی که با هوا در تماس بوده انتقال حرارت از آن صورت میگیرد.

۳- سطح ظاهری کویل - عبارتست از مقطع عمودی سطحی که هوا قبل از برخورد با کویل با آن در تماس است.

4 - سطح سرعت کویل' ۔ عبارتست از نسبت جریانی برسطح ظاهری کویل بطوریکه بعداً خواهیم دید، تعیین این سرعت برای انتخاب کویل و دستکاه تهویهٔ مطبوع ضروری

است. سطح سرعت برحسب فوت بر دقیقه (fpm) بیان می شود.

 

۵ - فاکتور گرمای محسوس اتاق . این فاکتور عبارتست از مسبت بار گرمایی محسوس اتاق ( RSH ) به حاصل جمع بار گرمایی 

محسوس و بار گرمایی نهان اتاق (RLH):                                                            

 

نکته قابل توجه این است که RSH، بار سرمایی ناشی از هوایی که بدون تغییر از دستگاه تهویه عبور کرده وارد اتاق می شود را شامل نمیگردد. در فرمول فوق RTH بار گرمایی کل اتاق است.

هوایی که بار حرارتی اتاق را حمل می کند باید آنقدر ظرفیت داشته باشد که بتواند همزمان بار حرارتی محسوس و نهان اتاق را جبران نماید. برای تجسم چگونگی تحول سایکرومتریک هوای ورودی به اتاق می توان بر روی نمودار مشخصهٔ هوا نقطهٔ 1 (شرایط هوای رفت به اتاق)" را به نقطهٔ 2 (شرایط طرح اتاق) با یک خط مستقیم وصل نمود (شکل Y -۳). این خط به خط فاکتور گرمای محسوس موسوم است. شیب این خط نشاندهندهٔ نسبت بین بار گرمایی محسوس اتاق (hs∧) و بار گرمایی نهان اتاق ( hI∧) باشد.

 

 

 

6 - فاکتور گرمائی محسوس کل ۔

این فاکتور عبارتست از نسبت گرمای محسوس کل به بار حرارتی کلی که باید توسط دستگاه تهویه مطبوع تأمین گردد و شامل بار حرارتی هوای خارج

نیز می شود:                                           

 

حال اگر روی نمودار هوا، نقطهٔ مشخصهٔ هوای مخلوط (حاصل از اختلاط هوای برگشتی از اتاق و هوای خارج) را به نقطهٔ مشخصهٔ هوایی که دستگاه را به مقصد اتاق ترک میکند بوسیلهٔ یک خط مستقیم وصل کنیم، خطGSHF حاصل می آید که از تقاطع آن با منحنی هوای اشباع، دمای نقطهٔ شبنم دستگاه (tadp ) بدست خواهد آمد. این خط که در شکل ۱۷- ۳ نشانداده شده است، تصویرگر تحول سایکرومتریک هوای مخلوط در دستگاه تهویهٔ مطبوع می باشد. با نگرش به شکل مذکور، تاثیر ضریب میان بر (BF) را در کل تحول بهتر درک خواهیم نمود.

 ۷ - فاکتور گرمای محسوس مؤثر اتاق  ( ESHF):

بطوریکه در تعریف فاکتور گرمای محسوس اتاق ذکر گردید، RSH بار گرمایی ناشی از هوایی که بدون تغییر از دستگاه عبور کرده وارد اتاق

دستگاه تهویهٔ مطبوع (adp) در محاسبات، عبارت دیگری تحت عنوان فاکتور گرمای محسوس مؤثر(ESHF) بکار گرفته می شود که مفهوم آن با BF و adip درآمیخته است. این فاکتور بصورت زیر تعریف می گردد : 

                                                          

ERSH (بار گرمایی محسوس مؤثر اتاق) - عبارتست از مجموع بار گرمایی محسوس اتاق (RSH) باضافهٔ بار گرمایی محسوس قسمتی از هوا که بدون تغییر از دستگاه تهویه مطبوع عبور کرده وارد اتاق می ننمود .

ERLH (بار گرمایی نهان مؤثر اتاق) - عبارتست از مجموع بار گرمایی نهان اتاق ( RLH ) باضافهٔ بار گرمایی نهان قسمتی از هوا که بدون تغییر از دستگاه تهویه مطبوع عبور کرده وارد اتاق می شود.

برای ترسیم فاکتور بار گرمایی محسوس مؤثر ( ESHF ) روی نمودار مشخصهٔ هوا، می توانیم بدون نیاز به شناخت شرایط هوای ارسالی به اتاق (هوایی که دستگاه تهویه مطبوع را به مقصد اتاق ترک میکند)، بترتیب زیر عمل نماییم (شکل ۱۸- ۳):

 

۱ - نقطهٔ شرایط اتاق را از تقاطع دو مشخصه از هوای اتاق (مثلاً دمای خشک و رطوبت نسبی ) روی نمودار هوا تعیین می کنیم.

ESHF - 2 محاسبه شده را روی مقیاس مدرج   , SHF واقع در سمت راست نمودار مشخصهٔ هوا (شکل ۱۹ - ۳) مشخص نموده از آن نقطه به دایره مسیر (واقع در نقطهٔ t =80°F و %50=RH) وصل می کنیم.

۳ - از نقطهٔ شرایط اتاق (بدست آمده در بند ۱) به موازات خط بدست آمده در بند ۲ رسم میکنیم، خط اخیر ESHF یا خط بار محسوس مؤثر اتاق می باشد که از تقاطع ان با منحنی هوای اشباع، نقطهٔ شبنم دستکاه ( adip ) بدست خواهد آمد.

 

بطوریکه متعاقباً خواهیم دید، دبی هوای حامل بار سرمایی اتاق با استفاده از ERSH و tadp براحتی محاسبه خواهد شد. بمنظور تسريع در تعیین نقطهٔ شبنم دستگاه (adp)،  که با استفاده از آن می توان بدون نیاز  به ترسیم خط ESHF روی نمودار و تنها با دردست داشتن شرایط طرح اتاق یعنی دمای خشک (td)، دمای مرطوب (tw)، رطوبت نسبی (RH) و نسبت رطوبت (W)، برحسب ESHF محاسبه شده، tadb دستگاه را بدست آورد.

محاسبهٔ دبی هوای حامل بار حرارتی ساختمانی:

الف - دبی هوای حامل بارسرمایی - محاسبهٔ دبی هوای حامل بار سرمایی هر اتاق با استفاده از فرمول زیر صورت میگیرد:

که در آن:                        

 • RCFM- دبی هوای لازم برای حمل بار سرمایی اتاق برحسب فوت مکعب بر دقیقه 
 • ERSH - گرمای محسوس مؤثر اتاق [  [ Btu/hr
 • tr - دمای خشک طرح تابستانی اتاق  [F]
 • tadp - دمای نقطهٔ شبنم دستگاه [F] بدست آمده از جدول ۳-۳ یا روش ترسیمی 
 • BF - ضریب میان بر مستخرجه از جداول ۱ - ۳، ۲--۳  نمودار ۱-۳ و یا کاتالوگ کارخانهٔ سازنده 

 

در شرایط غیراستاندارد باید جرم مخصوص هوای استاندارد (0.0749) را در ضریب تصحیح چگالی هوا که برحسب دما و ارتفاع محلی مورد نظر از نمودار  ضرب نمود. دبی هوای بدست آمده از فرمول فوق، همزمان بارسرمایی محسوس و نهان اتاق را حمل می کند.

ب - دبی هوای حامل بارگرمایی - در صورتیکه گرمایش اتاق توسط هوای گرم صورت گیرد، دبسی هوای لازم برای حمل بار گرمایی اتاق از فرمول زیر محاسبه میشود:

 

 

 

که در آن:

 RCFM -دبی هوای لازم برای حمل بار گرمایی اتاق برحسب فوت مکعب بر دقیقه

 • QR-  بار حرارتی اتاق [Btu:/hr] 
 • th - دمای هوای گرم ورودی به اتاق حداکثر برابر  -105F  
 • tr -  دمای طرح زمستانی اتاق [F]

 

باید توجه نمود که دمای هوای ورودی از دریچهٔ توزیع هوای اتاق از حداکثر F 105 تجاوز ننماید چرا که در غیر اینصورت باعث ناراحتی ساکنین خواهد شد.

 

 

 برای آشنایی با اجزائ اصلی سیستم های تهویه مطبوع به مقاله قبلی مراجعه فرمایید


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
0 محصول مقایسه کن