عیب یابی کولرگازی

منتشر شده در 3 اسفند 1395

عیب یابی کولرگازی:

tasisat.com

  • هیچ یک از قسمت های کولر گازی کار نمی کند ؟

 علت عیب :

۱ - محل مورد استفاده برق ندارد

رفع عیب :

با ولت متر برق پریز یا محل مورد استفاده کولر را تست کنید . اگر برق نباشد عیب از سیم کشی داخلی یا قطع بودن برق شهر می باشد

۲ - سه شاخه معیوب است

رفع عیب :

اگر برای ارتباط سیم کولر به پریز برق از سه شاخه استفاده کرده باشند در این صورت دو شاخه را باز و صحیح بودن اتصالات آن را بازدید کنید اگر اتصالات آن ناقص یا قطع باشند اتصالات را کامل کنید تا عیب بر طرف شود

۳ – سیم های برق ورودی کولر معیوبند

رفع عیب :

سیم های رابط را می توانید تست کنید.

عیب یابی :

  • موتور پروانه ( فن ) کار می کند ، کمپرسور کار نمی کند ، کولر سرما ندارد ؟

علت عیب :

۱ - ترموستات خراب است

رفع عیب :

در این روش پس از خارج کردن کولر از برق شهر ، سیمهای وصل شده به ترموستات را از کنتاکت های ترموستات جدا می کنند آنگاه دستگاه اهم متر را به دو کنتاکت ترموستات وصل می کنند ، اگر عقربه اهم متر حرکت کرد ترموستات سالم است ، در غیر این صورت ترموستات معیوب است و باید آن را با مشابه خود عوض نمود .

۲ - سیم های رابط ترموستات معیوبند

رفع عیب :

سیمهای ترموستات را تست کنید اگر معیوبند ، عوض کنید تا عیب برطرف شود

۳ - سیم های رابط موتور اصلی معیوبند

رفع عیب :

کولر را از برق  خارج کنید سیم های رابط موتور را از فیش مربوطه در موتور جدا کنید و آزمایش کنید گاهی سیم آن قطع یا فیش برق آن خراب شده اگر سیم معیوب است تعویض کنید .

۴ - موتور معیوب است

رفع عیب :

با دستگاه اهم متر سه پایه کمپرسور ( R- S – C  ) را تست کنید اگر به هم راه دهند موتور سالم است و برای اطمینان آن را به طور جداگانه با یک خازن سالم به برق متصل می کنیم در غیر این صورت موتور خراب است .

عیب یابی :

  • کولر سرما ندارد ، موتور پروانه کار نمی کند ، موتور اصلی کار نمی کند گاهی صدای لرزه به خود می گیرد  ؟

علت عیب :

۱ - خازن مربوط به سیم پیچ کمکی ضعیف است

رفع عیب :

کولر را از برق خارج کنید ، خازن را از مدار خارج و تست کنید دقت کنید ، اگر خازن خراب است عوض کنید تا عیب بر طرف شود .

۲ - سیم های رابط خازن معیوب یا اتصالات آن ناقص است

رفع عیب :

سیم های رابط خازن و اتصالات آن را پس از خارج کردن کولر از برق و دشارژ خازن ، تست کنید . اگر سیم ها معیوبند ، عوض کنید و چنانچه اتصالات آنها ناقص است اتصالات را کامل کنید تا عیب برطرف شود .

۳ - موتور خراب است

رفع عیب :

موتور را جداگانه به کار اندازید اگر موتور کار نکند احتمالاً موتور خراب است . در این صورت برای کسب اطمینان بیشتر لوله های رفت و برگشت را از کمپرسور جدا کنید آن گاه مجدداً موتور را به کار اندازید ، چنانچه در این حالت اگر موتور کار کند موتور سالم است ، با آمپر متر مقدار شدت جریان موتور را نیز اندازه بگیرید اگر شدت جریان مناسب باشد و در حالی کمپرسور کار می کند انگشتتان را به دهانه لوله رفت قرار دهید چنانچه باد انگشتان را دفع نموده و خللی در وضعیت فشار پیش نیاید عیب از گرفتگی لوله ها به خصوص لوله مویی می باشد ولی اگر پس از آزاد ساختن لوله های رفت و برگشت کمپرسور ، موتور کار نکند موتور معیوب است و باید تعویض شود .

عیب یابی :

  • کمپرسور مطلوب کار می کند ، سرمای کولر در حد مطلوب است دور کند موتور پروانه ها به خوبی کار میکند دور تند آن کار نمی کند ؟

علت عیب :

۱ - کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی معیوب است

رفع عیب :

کلید مربوط  به دور تند کلید چند وضعیتی را شناسایی نموده آن را تست کنید اگر کلید معیوب است آن را تعمیر یا تعویض کنید تا عیب برطرف شود .

۲ -  سیم رابط بین دور تند موتور پروانه ها و کلید مربوط به آن معیوب است .

رفع عیب :

سیم یاد شده را تست کنید اگر معیوب است عوض کنید و چنانچه اتصالات آن کثیف یا ناقص است اتصالات را کامل و محکم کنید تا عیب برطرف شود .

عیب یابی :

کمپرسور کم کار می کند تمام حالت های موتور پروانه ها به خوبی کار می کنند محیط به نحو مطلوب خنک نمی شود ؟

علت عیب :

۱ - درجه ترموستات روی حالت کم قرار دارد

رفع عیب :

درجه ترموستات را روی حالت مناسب قرار دهید

۲ -  فیلتر های خروجی هوا کثیف هستند

رفع عیب :

فیلتر های خروجی هوا را به خوبی تمیز کنید تا عیب برطرف شود

۳ - ترموستات تنظیم نیست یا خراب است

رفع عیب :

ترموستات را تنظیم کنید یا تعویض کنید

عیب یابی :

  • مدت کار کمپرسور طولانی تر است موتور پروانه ها در تمام حالت به خوبی کار می کنند سرما کم است ؟

علت عیب :

۱ -  کندانسور کثیف و در معرض آفتاب است

رفع عیب :

اگر کندانسور کثیف است آن را به دقت و با احتیاط تمیز کنید و برای آن سایه بان درست کنید تا عیب بر طرف شود

۲-  گاز کولر کم شده است

رفع عیب :

میزان گاز کولر را کنترل کنید اگر گاز کولر کم است پس از بررسی علت ، مقدار گاز را تکمیل کنید تا عیب برطرف شود .

۳ -  کمپرسور از فشار افتاده است

رفع عیب :

ممکن است فشار موتور کم شده باشد پس از آزاد کردن لوله های خروجی و ورودی ، میزان فشار موتور را تست کنید اگر موتور از فشار افتاده باشد آن را تعمیر یا عوض کنید تا عیب برطرف شود .

عیب یابی :

  • سرمای کولر مطلوب است ولی به هنگام کار صدای ناهنجاری از آن به گوش می رسد  ؟

علت عیب :

۱ – محل قرار گرفتن کولر را تنظیم کنید

رفع عیب :

محل قرار گرفتن کولر را تنظیم کنید

۲ -  پیچ های کانالها ، دریچه های هوا  و یا سایر قسمت ها شل شده اند

رفع عیب :

شل شدن پیچ های قسمت های مختلف کولر را  بازدید کنید اگر پیچ های قسمت های مختلف شل شده باشند آنها را تا حد قابل قبول سفت کنید تا عیب برطرف شود .

۳ - پروانه ها به بدنه می سایند

رفع عیب :

حرکت پروانه ها را در نظر بگیرید اگر در اثر شل شدن پیچ ها و یا تراز نبودن کولر به بدنه می سایند علت را بررسی کرده عیب را شناسایی و برطرف کنید

۴ – پیچ های کمپرسور شل شده اند

رفع عیب :

پیچ های کمپرسور را بازدید کنید اگر شل شده اند آنها را سفت کنید تا عیب برطرف شود

۵ – لاستیک های لرزه گیر موتور خراب شده اند

رفع عیب :

لاستیک های لرزه گیر موتور را بازدید کنید اگر خراب شده اند عوض کنید تا عیب بر طرف شود.

۶- لوله ها به هم یا به بدنه می سایند

رفع عیب :

وضعیت لوله ها را بررسی کنید اگر به هم یا به بدنه می سایند علت را شناسایی و عیب را بر طرف کنید .

عیب یابی :

  • کمپرسور و موتور پروانه ( فن ) به خوبی کار می کنند قسمتی از اواپراتور برفک می زند در کل سرمای کولر کم شده است ؟

علت عیب :

۱ – گاز کولر کم شده است

رفع عیب :

میزان گاز کولر را کم کنید اگر کم شده است به اندازه کافی اضافه کنید تا عیب بر طرف شود .

۲- داخل لوله ها کثیف هستند

رفع عیب :

اگر عیب از کمی گاز نباشد ممکن است لوله ها به ویژه لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند در این صورت سیستم را شستشو داده و آنگاه به کولر گاز تزریق کنید تا عیب بر طرف شود

۳- صافی اواپراتور یا بیرون اواپراتور کثیف است

رفع عیب :

صافی و اواپراتور را تمیز کنید تا عیب بر طرف شود 

۴- لاستیک های لرزه گیر کمپرسور خراب شده اند

رفع عیب :

لاستیک های لرزه گیر کمپرسور را بازدید کنید اگر خراب هستند عوض کنید تا عیب بر طرف شود

۵- کمپرسور معیوب است

رفع عیب :

اگر عیب از علت های قبلی نباشد عیب از خرابی قسمت های داخلی کمپرسور می باشد در این صورت کمپرسور را تعمیر یا عوض کنید تا عیب بر طرف شود .

عیب یابی

  • به محض اینکه کولر را  روشن می کنیم فیوز محل استفاده عمل می کند  ؟

علت عیب :

۱ – سیم های برق در جایی به هم اتصال یافته اند

رفع عیب :

تمامی مسیرهای سیم های رابط برق کولر را بازدید کنید چنانچه سیم ها  یا کنتاکت های اتصال آنها به هم چسبیده باشند آنها را از هم جدا کنید تا عیب بر طرف شود .

۲- خازن ها اتصال کوتاه کرده اند

رفع عیب :

پس از خارج کردن کولر از برق خازن ها را تست کنید اگر خرابند عوض کنید تا عیب بر طرف شود

۳-  موتور اصلی خراب است

رفع عیب :

اتصالات موتور اصلی را از ترمینال موتور جدا کنید آنگاه کولر را به برق وصل نموده و آن را روشن نمایید اگر فیوز قطع نکرد عیب از موتور  اصلی است آن را عوض کنید تا عیب بر طرف شود

۴- موتور پروانه ها  ( فن ) معیوب است

رفع عیب :

پس از خارج کردن کولر از برق ,اتصالات برق موتور پروانه ها ( فن ) را جدا تست کنید

 tasisat.com

۵ – سیم کشی غلط است

رفع عیب :

اگر سیم کشی کولر جابجا شده باشد ممکن است سیم کشی و اتصالات کنتاکت ها در کلید و یا جاهای دیگر اتصال کوتاه شده باشد در این صورت سیم کشی و اتصالات صحیح آنها را کنترل کنید تا عیب شناسایی و بر طرف شود .

عیب یابی :

  • کولر به بدنه برق می دهد ؟

علت عیب :

۱-  سیم های رابط برق لخت شده و به بدنه اتصال کرده اند

رفع عیب :

تمامی مسیرهای سیم های رابط را از نظر لخت شدن و اتصال یافتن به بدنه به دقت بازدید کنید یا بعد از سرویس کولر هنوز خشک نشده است چنانچه عیبی در آنها مشاهده کردید آن را بر طرف سازید

۲- کنتاکت های اتصال جریان برق قطعات الکتریکی از قبیل کلید ترموستات و......  به بدنه اتصال یافته اند .

رفع عیب :

چگونگی اتصال کنتاکت های قطعات الکتریکی یاد شده را به دقت بازدید و کنترل کنید اگر کنتاکتی به بدنه اتصال نموده باشد آن را از بدنه جدا نمایید تا عیب بر طرف شود

۳ -  برق از سیم پیچهای کمپرسور به بدنه نشت می کند

رفع عیب :

اتصالات برق کمپرسور را از آن آزاد ساخته و سپس کولر را به برق وصل کرده و آن را روشن کنید اگر بدنه برق نداشته باشد عیب از موتور اصلی است در این صورت موتور اصلی را عوض کنید تا عیب بر طرف شود .

http://tasisat.com/Article/Details/2


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
0 محصول مقایسه کن