آبگرمکن برقی مخزن دار استاندارد چیست؟

منتشر شده در 18 اردیبهشت 1396

آبگرمكن هاي برقي مخزندار خانگي

الزامات مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

۱- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات مصرف انرژي براي آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي مي- باشد. همچنين در اين استاندارد مشخصات و ويژگيهاي برچسب مصرف انرژي آبگرمكنها تعيين ميگردد.

اين استاندارد براي تعيين ميزان مصرف انرژي و ردهبندي برچسب مصرف انرژي آبگرمكنهاي برقي مخزن- دار خانگي كاربرد دارد و براي آبگرمكنهايي كه از سوخت فسيلي و انرژي خورشيدي استفاده مينمايند كاربرد ندارد. اين استاندارد براي آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي با ظرفيتهاي كمتر از ۵۰ ليتر و بيشتر از ۲۱۰ ليتر كاربرد ندارد.

 

۲- مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. به اين ترتيب اين مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيههاي بعدي آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد ملي ايران الزامي است:

۲ -۱- استاندارد ملي ايران شماره ۱۵۶۳ ،سال ۱۳۸۲ : روشهاي اندازه گيري عملكرد آبگرمكنهاي برقي مخزندار براي مصارف خانگي

IEC 379: 1987, methods for measuring the performance of electric storage waterheaters *
for household purposes

۳- اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد، اصطلاحات و تعاريف زير به كار ميرود:

۱-۳- آبگرمكن برقي مخزندار خانگي

آبگرمكن برقي مخزندار خانگي دستگاهي است كه آب را درون مخزني كه به خوبي از نظر حفظ گرما عايق شده است توسط المنت برقي گرم كرده و براي دوره طولاني آنرا نگه ميدارد و مجهز به وسيله كنترل كننده دماي آب ميباشد.

۲-۳ اتلاف انرژي در هر ۲۴ ساعت

مقدار انرژي الكتريكي است كه آبگرمكن پر از آب هنگامي كه به منبع تغذيه الكتريكي متصل شده و به شرايط حالت پايدار رسيده است، در مدت ۲۴ ساعت مصرف ميكند بدون اينكه هيچ آبي مصرف شده باشد.

۳-۳- شرايط حالت پايدار 

شرايطي است كه ابگرمكن به صورت يكنواخت در دماي تنظيم شده، قطع و وصل ميشود.

يادآوري: پس از حداقل ۱۶ ساعت كار آبگرمكن، شرايط حالت پايدار حاصل خواهد شد.

 

۴- نكات كلي در مورد روش آزمون

۱-۴- فهرست اندازه گيري ها

فهرست اندازهگيريهايي كه در اين استاندارد براي آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي در نظر گرفته شده است شامل موارد ذيل ميباشد:

         • تاييد ظرفيت اسمي

         • اتلاف انرژي در ۲۴ ساعت 

۲-۴- طريقه نصب آبگرمكن

آبگرمكنها بر طبق بند ۶ استاندارد ملي ايران شماره ۱۵۶۳، همانطور كه در دستورالعمل سازنده مشخص شده است، نصب ميشوند.

۳-۴- تاييد ظرفيت اسمي

با اتصال جريان آب ورودي، آبگرمكن به صورت معمول از آب پر ميشود و آب ورودي قطع ميگردد. سپس از طريق مجراي ورودي و يا شير تخليه آب خالي ميشود. آب تخليه شده بر حسب ليتر اندازهگيري شده و نتيجه بدست آمده تا يك دهم ليتر منظور ميگردد.

۴-۴- شرايط عمومي آزمونها

آزمونها در اتاقي بدون جريان هوا و با دماي oC)20±2( ورطوبت نسبي تا حداكثر %۸۵ و با همان شرايطي كه در بند ۵ و۷ استاندارد ملي ايران شماره ۱۵۶۳ تعيين شده است انجام ميگيرد. دماي آب ورودي (C•(۲+/-۱۵  ميباشد.

 

۵- تعيين ميزان اتلاف انرژي

اتلاف انرژي در ۲۴ ساعت محاسبه ميگردد. موارد اندازهگيري بر طبق بند ۱۰-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱۵۶۳ به شرح زير ميباشد:

۱-۵- اندازهگيريها

آبگرمكن با آب سرد پر شده و به منبع تغذيه متصل ميشود تا پس از گرم شدن آب، با چند دوره قطع و وصل شدن ترموستات شرايط پايدار برقرار شود. پس از اولين قطع شدن ترموستات (بعد از برقراري شرايط پايدار( اندازهگيريها شروع ميشود و تا اولين قطع شدن ترموستات پس از گذشت زمان t1 )كه نبايد كمتر از  ۴۸ ساعت باشد) و در لحظه قطع ترموستات، خاتمه مييابد. موارد زير بايد اندازهگيري شود:

الف- θAi، دماي آب درون مخزن در لحظات قطع ترموستات (درn بار قطع و وصل ترموستات در ۴۸ ساعت )

 ب- θEi، دماي آب درون مخزن در لحظات وصل ترموستات (درn بار قطع و وصل ترموستات در ۴۸ ساعت)

ج- E1 ، انرژي مصرفي آبگرمكن در طي ۴۸ ساعت،

د- t1 ، كل زمان آزمون برحسب ساعت (كه حدود ۴۸ ساعت ميباشد)

ه- θamb، دماي محيط بر حسب درجه سيليسيوس.

 

۲-۵- روش محاسبه اتلاف انرژي در ساعت Qpr)  ۲۴)

ميانگين n بار دماي اندازهگيري شده در لحظه قطع ترموستات(θA)، و ميانگين n بار دماي اندازهگيري شده

در لحظه وصل ترموستات (θE)، از روابط زير تعيين ميشود:

                                                  
-دماي ميانگين آب (θM) از رابطه زير تعيين ميشود:

-انرژي مصرفي (E) در ۲۴ ساعت از رابطه زير بدست ميآيد:

- اتلاف انرژي در ۲۴ ساعت مربوط به افزايش دماي k1 ۴۵ از رابطه زير برحسب كيلووات ساعت(و تا دقت يك صدم

كيلووات ساعت) محاسبه و منظور ميگردد:

۳-۵- رده بندي ميزان مصرف انرژي

رده مصرف انرژي براي حجمهاي مختلف آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي از A (بيشترين بازده) تا G (كمترين بازده) در جدول زير آورده شده است.

 

جدول ۱- ردهبندي مصرف انرژي برحسب اتلاف انرژي در h 24 به ازاي ظرفيتهاي مختلف آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي


 

۶- برچسب مصرف انرژي

برچسب مصرف انرژي صفحهاي حاوي اطلاعات مربوط به مشخصات فني مصرف انرژي در هر كالا ميباشد. همچنين در برچسب مصرف انرژي آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي، مصرف انرژي آبگرمكن با معيارهاي مصوب مقايسه ميشود. اطلاعات مندرج بر روي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد. بر چسب مصرف انرژي آبگرمكن هاي برقي مخزندار خانگي بايد بر روي آبگرمكن قرار داشته يا الصاق شده باشد. برچسب بايد به راحتي قابل رويت باشد.

۱-۶- موارد مندرج در برچسب

موارد زير بايد در برچسب مصرف انرژي آبگرمكن برقي مخزندار خانگي مطابق شكل ۱ ارايه شود:

۱- نشان استاندارد انرژي

۲- رده ميزان مصرف انرژي (كه بر طبق بند ۵-۳ تعيين ميشود)

۳- اتلاف انرژي در 24 ساعت (كه بر طبق بند ۵-۲ تعيين ميشود)

۴- ظرفيت اسمي بر حسب ليتر

۵- مدليامشخصهدستگاه

۶- نام سازنده

 

۲-۶- رنگهاي مورد مصرف

ردهبندي ميزان مصرف انرژي در برچسب به صورت پيكان رنگي نشان داده ميشود. رنگهاي مورد استفاده روي برچسب بر اساس رنگهاي چاپ روش (CMYK) به شرح زير است:

  • فيروزهاي (Cyan)
  • زرشكي روشن (Magenta)
  • زرد (Yellow) 
  • سياه (Black)

با تركيب درصدهايي از رنگهاي فوق شكل كلي برچسب رنگي حاصل ميشود، تركيب قرار گرفتن رنگها نيز به صورت CMYK است. به طور مثال 07X0 بيانگر آن است كه صفر درصد فيروزهاي، %۷۰ زرشكي روشن، %۱۰۰ زرد و صفر درصد سياه با يكديگر تركيب شدهاند. بر اين اساس هر كدام از ردهها به صورت جدول ۲ طراحي ميشوند. نمونههاي برچسب مصرف انرژي آبگرمكنهاي برقي مخزندار خانگي در شكلهاي ۱ و ۲ نشان داده شده است.

 

 

 


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
0 محصول مقایسه کن